+36 30 694 30 34 info@dorogikozosseg.hu

A kedvezményezett neve: Dorogi Helyi Közösség Helyi Akciócsoport
A projekt címe: Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa
A felhasználható támogatási keretösszeg: 250 000 000 Ft, azaz kétszázötvenmillió forint, (2/3-ad ERFA rész: 166 666 667 Ft, 1/3-ad ESZA rész: 83 333 333 Ft, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett), melyből 37 500 000 forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására.
A támogatás mértéke 100 %.
A projekt tartalmának bemutatása: A Dorogi Helyi Közösség Helyi Akciócsoportja sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-2016-00020 kódszámú Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztés stratégiához kapcsolódva, amelynek keretében lehetőség nyílik olyan kisebb fejlesztések megvalósítására, amelyek a helyi közösségek, civil szervezetek, kulturális szakemberek bevonásával fognak megvalósulni.
A Helyi Akciócsoport vezetője Dorog Város Önkormányzata, az akciócsoportban a közszféra mellett civil szervezetek és vállalkozások is helyet kaptak. A munkaszervezeti feladatokat a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület (székhelye: 2510 Dorog Bécsi út 56., e-mail: info@dorogikozosseg.hu, weboldal: dorogikozosseg.hu, telefon: 06 33 509 640/16-os mellék, képviselőjének neve: Szekér Zoltán) látja el.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. február 28.
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00020

CLLD program bemutatása

A CLLD program célja

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A CLLD eszköztől várt eredmények

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

  • az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
  • a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
  • a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére irányul. Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is (indikatív célok: városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése; városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése).

A prioritási tengely ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Az intézkedés a közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg (szintén indikatív célok: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása; helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek; helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.)

Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa

Helyi közösség fejlesztési stratégia – letölthető formátum

Helyi Esélyegyenlőségi Program – letölthető formátum